JURÍDIC

DRET LABORAL

 • Acomiadaments
 • Reclamacions de Quantitats
 • Expedients Disciplinaris
 • Prestacions Seguretat Social (Jubilacions, Invalideses, etc.)
 • Mobilitat Funcional, Geogràfica, Canvis condicions de treball…

SERVEIS JURÍDICS

 • Planificacions i Estudis
 • Consultes, Circulars, Conferències…
 • Estudi i Seguiment de la normativa aplicable

DRET FISCAL I MERCANTIL

 • Defensa i Representació Inspeccions Hisenda…
 • Actuacions davant el Tribunal Econòmic-Administratiu
 • Contractació Mercantil (Subministres, Distribució, Comissió,…)
 • Operacions Societàries (Constitucions, Dissolucions…)
 • Responsabilitat dels Administradors de Societats.

DRET ADMINISTRATIU

 • Dret del Medi Ambient (Mesures correctores…)
 • Dret Urbanístic
 • Expedients Sancionadors (Multes, Sancions…)

Confiança

Oferim un assessorament integral a la seva empresa vigilant pels seus interessos com si fossin els nostres

DRET IMMOBILIARI

 • Contractació (Compravenda, Lloguers…)
 • Arrendaments (Desnonaments, Actualitzacions de Renda…)
 • Dret Registral

ACCIONS DE RESPONSABILITAT

 • Responsabilitat Professional
 • Responsabilitat per Danys
 • Accidents de Circulació

RECLAMACIONS DE QUANTITAT

 • Gestions de Cobrament (Morositat, Impagats…)
 • Arbitratges i Transaccions
 • Procediment Executiu (Lletres de Canvi, Pagarés…)

DRET DE SUCCESSIONS

 • Successions Hereditàries

“Som conscients de la importància de la confiança que es diposita en nosaltres quan un client sol·licita els nostres serveis, per això posem tot el nostre interès en el treball ben fet.”

PROCEDIMENTS JUDICIALS

 • Demandes, Recursos, Defensa…
 • Assitència i Representació davant tots els òrgans Judicials (Civils, Socials, Contenciosos-Administratius…)