UNA SOCIETAT LIMITADA QUAN POT ADQUIRIR LES SEVES PRÒPIES PARTICIPACIONS?

L’adquisició de participacions pròpies (autocartera) és un minvament patrimonial, ja que disminueix el patrimoni net de la societat, i pot tenir algunes conseqüències que s’han d’analitzar, com posar en conflicte el principi d’igualtat entre socis, minvar la garantia patrimonial que el capital social significa per als creditors, distorsionar-ne la imatge fidel, etc. Per això la Llei de societats de capital, prohibeix l’adquisició originària d’autocartera i admet l’adquisició derivativa de les pròpies participacions o de les participacions emeses per la societat dominant. Sempre que concorrin certes condicions.

 

Volem informar-los de la problemàtica que sorgeix en relació amb l’adquisició per part d’una societat limitada de les seves pròpies participacions, la qual cosa es coneix amb el nom d’autocartera. És aquella situació en la qual una societat posseeix les seves pròpies participacions o les de la seva societat dominant i, per tant, és sòcia de si mateixa.

L’adquisició de participacions pròpies és un minvament patrimonial, ja que disminueix el patrimoni net de la societat, i pot tenir algunes conseqüències que s’han d’analitzar, com posar en conflicte el principi d’igualtat entre socis, minvar la garantia patrimonial que el capital social significa per als creditors, distorsionar-ne la imatge fidel, etc. Per això la Llei de societats de capital, prohibeix l’adquisició originària d’autocartera i admet l’adquisició derivativa de les pròpies participacions o de les participacions emeses per la societat dominant. Sempre que concorrin certes condicions.

No obstant això, l’autocartera té una certa utilitat en les societats, ja que facilita dur a terme algunes operacions societàries, permet emetre obligacions financeres, facilita la selecció de socis estratègics i també la seva sortida adquirint les seves accions, permet remunerar a treballadors i directius amb accions o participacions, i facilita l’adquisició d’altres societats reduint el valor de la societat a adquirir.

 

Adquisició originària de les participacions

L’adquisició originària és el supòsit en què la societat subscriu les seves pròpies participacions que no estaven en circulació anteriorment.

La Llei de societats de capital prohibeix terminantment que les societats limitades puguin assumir o subscriure les seves pròpies participacions ni les creades o emeses per la seva societat dominant, per tant quedaria descartada l’adquisició originària d’autocartera.

Atenció. Si una SL realitza una adquisició originària de participacions pròpies o de participacions de la societat dominant, aquesta adquisició serà nul·la de ple dret.

 

Adquisició derivativa de les participacions

L’adquisició derivativa és el supòsit en què la societat adquireix les seves pròpies participacions quan ja estaven en circulació. Es troba permesa en alguns supòsits, amb submissió a determinades limitacions. En concret:

1. La societat de responsabilitat limitada només podrà adquirir les seves pròpies participacions, o participacions o accions de la seva societat dominant, en els següents casos:

  • Quan formin part d’un patrimoni adquirit a títol universal, o siguin adquirides a títol gratuït, o com a conseqüència d’una adjudicació judicial per satisfer un crèdit de la societat contra el seu titular.
  • Quan les participacions pròpies s’adquireixin en execució d’un acord de reducció del capital adoptat per la junta general.
  • Quan les participacions pròpies s’adquireixin en el cas previst en la Llei per a l’embargament de participacions (règim de transmissió forçosa de participacions). 
  • Quan l’adquisició hagi estat autoritzada per la junta general, s’efectuï amb càrrec a beneficis o reserves de lliure disposició i tingui per objecte participacions d’un soci separat o exclòs de la societat, participacions que s’adquireixin com a conseqüència de l’aplicació d’una clàusula restrictiva de la seva transmissió, o participacions transmeses mortis causa.

 

En aquests casos es pot realitzar l’adquisició derivativa per part d’una SL, però quedarà supeditada a les següents condicions:

  • En el cas de participacions pròpies, hauran de ser amortitzades o alienades en el termini de tres anys. Quan s’adquireixin participacions o accions d’una societat dominant, hauran de ser alienades en el termini màxim d’un any a comptar des de la seva adquisició.  En cas d’alienació, el preu no podrà ser inferior al valor raonable de les participacions. Si l’adquisició no comporta devolució d’aportacions als socis, la societat haurà de dotar una reserva indisponible durant 5 anys.

 

Atenció. L’alienació no es podrà efectuar a un preu inferior al valor raonable de les participacions, fixat conforme al previst per als casos de separació de socis.

 

  • Quan les participacions no fossin alienades en els terminis legals, la societat ha d’acordar immediatament la seva amortització i la reducció de capital. Si no s’adoptés l’acord, els administradors hauran d’instar la resolució judicial. Qualsevol interessat podrà instar-la també en cas de falta d’acord o inactivitat dels administradors.

 

 

Règim de les participacions pròpies i de les participacions o accions de la societat dominant.

Finalment, assenyalar que quan una societat limitada hagi adquirit les seves pròpies participacions o les accions o participacions de la seva societat dominant se suspendran tots els drets d’aquestes accions o participacions, tant econòmics, com de vot i polítics.

En el patrimoni net del balanç s’establirà una reserva equivalent a l’import de les participacions o accions adquirides, computat en l’actiu, que s’haurà de mantenir en tant no siguin alienades.

 

 

El règim de l’autocartera en les societats de responsabilitat limitada és relativament complex i convé assessorar-se jurídicament i fiscal abans de dur a terme una operació societària que impliqui l’adquisició per la societat de les seves pròpies participacions.