COM QUEDARÀ L’AMPLIACIÓ DE LA TARIFA PLANA PER A AUTÒNOMS?

 

La nova Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, entre altres mesures importants, contempla l’ampliació de la tarifa plana. S’amplia de sis a dotze mesos el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals i es redueix de cinc a dos anys el període sense cotitzar en el RETA exigit per poder-se’n beneficiar. Per al cas d’haver gaudit de la tarifa plana en un període d’alta anterior, el temps exigit de no cotització s’amplia a tres anys.

 

Al BOE del dia 25 d’octubre de 2017, s’ha publicat la nova Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, que entre altres mesures importants, contempla l’ampliació de la tarifa plana per als autònoms.

Recordem que aquesta mesura permetrà als autònoms ampliar el període de gaudi de bonificacions en les seves cotitzacions, sent la quantia a pagar 50 euros. El termini de 6 mesos que existeix actualment, passaria a ser de 12. Així mateix, redueix de 5 a 2 anys el termini per reprendre-la. I, per primera vegada, s’aplicarà a les dones que reprenen l’activitat després de la maternitat.

 

Ampliació de la “tarifa plana” pel 2018

Amb efectes des de l’01-01-2018, la nova Llei d’autònoms estableix l’ampliació de la quota reduïda de 50 € per als nous autònoms fins als dotze mesos, en lloc dels sis mesos actuals. Així mateix, es redueix a 2 anys el temps des de l’última alta per acollir-se a la tarifa plana, ja que fins ara havia d’haver-hi 5 anys.

 

Criteri vigent: segueixen existint dues mesures, les dirigides a qualsevol autònom i les dirigides a menors de 30 anys o 35 en cas de dones.

 

Tarifa plana per a treballadors amb independència de l’edat: els treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estats en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el RETA, tenen dret durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, alternativament:

  1. Si opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui, a reduir la quota per contingències comunes, inclosa la IT, a la quantia de 50 €/mes.
  2. Si opten per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, a reduir la quota per contingències comunes en el 80% del resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal (IT).

 

Amb posterioritat al període inicial de 6 mesos indicat, i amb independència de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi poden aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la IT, per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 18 mesos després de la data d’efectes de l’alta, segons la següent escala:

  • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial.
  • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període anterior.
  • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en l’apartat anterior.

 

“Tarifa plana” de 50 euros per a les mares que tornin a l’activitat aplicable ja en el 2017.

Amb efectes des del 26 d’octubre de 2017, s’ha incorporat en la reforma un nou supòsit que es podrà beneficiar de la denominada tarifa plana, el fet d’haver estat mare. Aquest supòsit engloba tant el fet natural de la maternitat, com el d’adopció i l’acolliment.

Les autònomes mares, es podran beneficiar d’aquesta tarifa durant el primer any després de reprendre la tornada a l’activitat. Suposa una excepció, ja que no hauran d’esperar a complir dos anys des que van ser autònomes per última vegada per poder-se acollir a aquesta tarifa, com així exigeix la regla general.

 

En concret, la nova llei estableix que:

“Les treballadores incloses en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establerts, tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a la feina, sempre que optin per cotitzar per la base mínima establerta amb caràcter general en el règim especial que correspongui per raó de l’activitat per compte propi.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que, complint amb els requisits anteriors, optessin per una base de cotització superior a la mínima indicada en el paràgraf anterior, es podran aplicar durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a bonificar la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització establerta amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal”