EL 30 DE NOVEMBRE FINALITZA EL TERMINI PER DECLARAR LES OPERACIONS VINCULADES I LES OPERACIONS AMB PARADISOS FISCALS

 

Li recordem que el termini de presentació del nou model 232 (declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals) per als períodes impositius que es van iniciar en el 2016 i van finalitzar abans del 31 de desembre de 2016, és el comprès entre l’1 i el 30 de novembre de 2017. Els subjectes passius de l’impost sobre societats han d’informar de les operacions vinculades realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros, de les considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, de participacions, etc.), i les del mateix tipus i mètode de valoració realitzades amb la mateixa entitat que en conjunt superin el 50% de la xifra de negocis.

Com ja els informàrem en el seu moment, en el BOE del dia 30 d’agost de 2017 es va publicar l’Ordre HFP/816/2017 per la qual s’aprova un nou model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

Volem recordar-los que el termini de presentació del nou model 232 per als períodes impositius que es van iniciar en el 2016 i van finalitzar abans del 31 de desembre de 2016, és el comprès entre l’1 i el 30 de novembre de 2017.

Donada la novetat de la declaració, és convenient preparar la documentació i dades necessàries per al seu emplenament dins de termini.

Quins són els requisits que obliguen a presentar el model 232?

És obligatori quan es realitzin operacions amb persones o entitats vinculades, si es donen una sèrie de circumstàncies. En concret, en aquesta declaració s’hauran de consignar, com ja s’informava a la declaració de l’impost sobre societats, les operacions següents:

 • Les realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.
 • Les operacions específiques (vendes d’immobles, de participacions, etc.), sempre que l’import conjunt de cada tipus d’operació en el període impositiu superi els 100.000 euros, independentment del mètode de valoració utilitzat.

Aquestes operacions específiques es refereixen a:

 • Les realitzades per contribuents de l’IRPF en el desenvolupament d’una activitat econòmica en estimació objectiva amb entitats en les quals de forma individual o col·lectiva els seus cònjuges, ascendents o descendents posseeixin un percentatge igual o superior al 25% en l’entitat.
 • La transmissió de negocis.
 • La transmissió de valors o participacions d’entitats no admeses a negociació en algun dels mercats regulats de valors, o admesos a negociació en mercats regulats però situats en països o territoris qualificats de paradisos fiscals.
 • Les operacions sobre immobles.
 • Les operacions sobre actius intangibles.
 • A més, a partir de l’exercici 2016, s’estableix com a novetat l’obligació d’informar sobre les operacions del mateix tipus i mètode de valoració utilitzat, quan l’import del conjunt de les operacions durant el període sigui superior al 50% de l’import net del volum de negocis de l’entitat.

Atenció. Això significa que, al marge de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, s’ha de presentar el model 232 i informar respecte d’aquelles operacions de la mateixa naturalesa que al seu torn utilitzin el mateix mètode de valoració quan l’import del conjunt de les operacions en el període impositiu superi el 50% del volum de negocis de l’entitat.

Aquesta informació constitueix una novetat a partir de l’autoliquidació 2016. Implica per al subjecte passiu la revisió d’aquelles societats que realitzen una sola activitat i els clients de la qual estan vinculats (societats de lloguers, societats patrimonials amb préstecs concedits, societats d’un grup on cada entitat realitza una activitat per a l’entitat matriu, etc.).

 • També s’hauran de declarar en el model informatiu, sigui quin sigui el seu import, les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (així, s’han d’incloure les rendes procedents de la cessió d’ús o explotació de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques quan el cessionari vinculat i sobre elles s’hagi aplicat la reducció de la base imposable regulada en l’article 23 de la Llei de l’impost sobre societats) i les operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals, independentment del seu import i de si les operacions s’han realitzat directament o indirecta amb persones o entitats residents en aquests territoris. Així mateix, també s’haurà d’informar de la tinença, els costos d’adquisició i els percentatges de participació en entitats residents en paradisos fiscals, fons d’inversió col·lectiva constituïts en aquests territoris i valors de renda fixa admesos a cotització en aquests territoris.

Operacions sobre les quals no és obligatori informar en el model 232

El deure formal d’informació del model 232 no afecta a les operacions següents:

 • Operacions realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal. No obstant això, existeixen determinades obligacions d’informació en les operacions de l’anomenat règim de Patent Box entre entitats vinculades.
 • Operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic (AIE) i les unions temporals d’empreses (UTE). No obstant això, sí que estan obligades a presentar el model 232 en el cas d’UTE o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s’acullin a l’exempció de les rendes percebudes a l’estranger mitjançant un establiment permanent.
 • Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda (OPA) o d’ofertes públiques d’adquisició de valors (OPV).

Qui estan obligats a presentar el model 232?

Estaran obligats a presentar el model 232 i emplenar la «Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades» els contribuents de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.