Permís eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017

 

L’Ordre ESS/1169/2017 de 28 de novembre estableix les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.

 

 

El permís per a les persones treballadores està subjecte a les següents condicions:

 

Durada del permís. 

Quan coincideixi  l’horari dels col·legis electorals amb el de les persones treballadores:

L’empresa ha de concedir un permís màxim de 4 hores, quan ambdós horaris coincideixin en quatre hores o més.

En cas que els horaris coincideixin més de dues hores i menys de quatre, el permís serà de dues hores.

No correspon cap permís per a coincidències de com a màxim dues hores.

Aquest permís té caràcter de no recuperable i retribuït amb el 100% del salari.

Si el dia de les eleccions la persona treballadora realitza una jornada inferior a la legal o convinguda, el permís es reduirà en proporció.

 

Determinació del moment i justificació.

És potestat de l’empresa determinar el moment d’utilització del permís.

L’empresa té dret a demanar justificant que acrediti que la persona treballadora ha anat a votar i que expedirà la mesa electoral corresponent .

 

Permís per als membres de les meses, interventors i apoderats.

Els/les treballadors/es que acreditin la condició de membres d’una mesa electoral o d’interventors, tenen dret al permís corresponent a la jornada completa del dia 21 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Els apoderats també tenen dret a un permís retribuït i no recuperable per a tota la jornada.

Si alguna de les persones treballadores d’aquest apartat hagués de treballar en el torn de nit la jornada immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa ha de canviar-li el torn perquè pugui descansar.