Declaracions de Renda i Patrimoni 2015. S’acosta la nostra cita amb Hisenda.

Com cada any per aquestes dates, Hisenda obre les seves portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si s’escau, les declaracions de Renda i Patrimoni. La renda de l’exercici 2015, que hem de declarar ara, adquireix especial importància per l’entrada en vigor de la nova REFORMA FISCAL (Lleis 26/2014 i 27/2014) que introdueix importants novetats i modificacions en l’IRPF i en Impost de Societats, sense perjudici d’altres novetats pròpies aprovades per les Comunitats Autònomes.

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2015.

Aquest any, a part de la complexitat d’altres campanyes, la declaració de la renda adquireix especial importància per l’entrada en vigor de la nova REFORMA FISCAL (Lleis 26/2014 i 27/2014) que introdueix importants novetats i modificacions en l’IRPF i en Impost de Societats, sense perjudici d’altres novetats pròpies aprovades per les Comunitats Autònomes.

Per això, a continuació els oferim un resum de les principals alertes i novetats a tenir compte per a la presentació de les declaracions de Renda i Patrimoni 2015.

La declaració de l’IRPF es pot presentar, entre els dies 10 de maig i 30 de juny de 2016, tots dos inclosos, podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins al 25 de juny de 2016.

En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon ha d’ingressar-se, com a màxim, el dia 7 de novembre de 2016.

Estic obligat a presentar la declaració de Renda o Patrimoni 2015?

IRPF: Amb caràcter general, estan obligats a declarar (sigui confirmant un esborrany o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut el 2015 rendes subjectes a l’Impost. No obstant això, no existeix obligació de declarar quan es perceben solament les següents rendes:

* Rendiments del treball:

 • Límit de 22.000 € quan la renda es percebi d’un sol pagador o es percebin rendiments de més d’un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:
  • Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 €.
  • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).
 • Límit de 12.000 € (abans 11.200 €) quan es doni qualsevol de les següents situacions:
  • Que el rendiment procedeixi de més d’un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500 €.
  • Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.
  • Que el pagador no tingui obligació de retenir.
  • Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Nota: Tenen la consideració el 2015 de rendiments del treball sotmesos a un tipus fix de retenció: les retribucions percebudes per la condició d’administradors i membres dels Consells d’Administració, de les Juntes concernides i altres membres d’altres òrgans representatius (retenció del 37%), així com els rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació (retenció del 19% fins al 12 de juliol de 2015 i del 15% des d’aquesta data fins al 31 de desembre de 2015).

* Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 €.

Nota: A partir de l’1 de gener de 2014 s’exclou del límit conjunt d’1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar a la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no podrà computar-se com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar.

* Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tesoro i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 €.

* Tampoc existeix obligació de declarar: Quan s’obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt d’1.000 € i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €, en tributació individual o conjunta.

Atenció: A l’efecte de la determinació de l’obligació de declarar en els termes anteriorment relacionats, no es tindran en compte les rendes exemptes ni les rendes subjectes al nou Gravamen especial sobre determinades loteries i apostes.

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que tinguin dret a rebre una devolució han de presentar la declaració per obtenir la seva devolució.

* Impost sobre el Patrimoni 2015: Estaran obligats a presentar declaració per aquest Impost, ja ho estiguin per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, a Catalunya 500.000’00 euros, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros.

* Quines novetats principals trobarem a la declaració de l’IRPF 2015?

Quant a les novetats a la declaració de l’IRPF podem destacar les següents (la majoria d’elles motivades per modificacions efectuades en la Llei de l’Impost amb la REFORMA FISCAL, i sense perjudici de les normes aprovades per les pròpies Comunitats Autònomes en matèria de tributs cedits):

Rendiments del treball: En relació amb l’exempció per acomiadament o cessament del treballador es manté en els mateixos termes anteriors, però es fixa com a límit exempt en aquestes indemnitzacions la quantitat de 180.000€ que s’aplicarà per als acomiadaments produïts a partir del 01-08-14, excepte en el cas dels que es produeixin com a conseqüència d’EREs o acomiadaments col·lectius aprovats o comunicats, respectivament, abans d’aquesta data. Aquesta modificació va entrar en vigor el 29-11-14. D’altra banda, la reducció dels rendiments del treball se suprimeix amb caràcter general, però s’estableix un import de 2.000 € de despeses sense justificació (altres 2.000 € més si són treballadors amb mobilitat geogràfica).

Reducció per rendiments irregulars: La correcció per irregularitat de tot tipus de rendiments es realitzarà amb un percentatge de reducció dels rendiments del 30%, en lloc del 40% que s’aplicava abans. La base dels rendiments sobre els quals s’aplica la irregularitat serà, com a màxim, de 300.000 € (abans solament es limitava la reducció de rendiments del treball).

Rendiments del capital mobiliari: S’elimina l’exempció dels primers 1.500 € anuals per l’obtenció de dividends i es creen els Plans d’Estalvi a Llarg Termini (PALP) pels quals un contribuent que col·loqui el seu estalvi en productes com dipòsits o assegurances (fins a un màxim de 5.000 € anuals), si ho manté un mínim de 5 anys, no tributarà pels rendiments que obtingui, sempre que compleixi els requisits establerts en la norma.

Rendiments del capital immobiliari: La reducció del rendiment net en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, passarà a ser de solament el 60%, eliminant-se la reducció incrementada del 100%.

Imputació de rendes immobiliàries: Com a novetat el tipus de l’1,1% s’aplicarà únicament per a valors cadastrals revisats en els deu períodes impositius anteriors al moment en què es va a imputar la renda, desapareixent la referència a 1994 (si no és el cas el percentatge d’imputació serà el 2%).

Rendiments d’activitats econòmiques: En el cas d’arrendament d’immobles com a activitat econòmica, s’elimina el requisit de disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat, continuant el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa per a l’ordenació de l’activitat. S’estableix que, en el cas de socis d’entitats que realitzin activitats professionals, els rendiments es qualificaran com a procedents d’una activitat professional si el soci està inclòs en el règim especial de treballadors autònoms (REPTA) o en una mutualitat alternativa a aquesta. En estimació directa simplificada es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals.

Societats civils: Com a conseqüència de la modificació del Codi de Comerç respecte de determinades activitats ara amb objecte mercantil, s’actualitzaran tant la Llei de l’Impost sobre la Renda com la Llei de l’Impost de Societats, a causa que les societats civils amb objecte mercantil estaran subjectes a l’Impost de Societats des de l’1 de gener de 2016, i per tant ja no tributaran com a entitats en atribució per l’IRPF.

Aquesta mesura requereix incorporar un règim transitori en l’IRPF que reguli la translació d’aquest tipus d’entitats com a contribuents de l’IRPF a contribuents del IS o, si s’escau, habilitar un règim especial de dissolució i liquidació.

Guanys i pèrdues patrimonials: S’elimina la correcció monetària del valor d’adquisició de béns immobles i es manté l’aplicació dels coeficients reductors als actius adquirits abans de 31-12-1994, però limitant-ho a les transmissions realitzades a partir de 01-01-2015 el preu conjunt de transmissió de les quals sigui inferior a 400.000 €. A més, s’incorporen a la base imposable de l’estalvi els guanys i pèrdues patrimonials qualsevol que sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, al mateix temps que es podran compensar a la base de l’estalvi rendiments amb guanys i pèrdues patrimonials, de forma progressiva i amb determinades limitacions. S’introdueix com a novetat, per als contribuents majors de 65 anys, una nova exempció per als guanys patrimonials derivades de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

Reducciones de la base imponible: Es redueixen les aportacions màximes a plans de previsió social dels imports actuals (10.000 o 12.500€/any, depenent de l’edat) a un màxim de 8.000€/any, i s’incrementen de 2.000€ a 2.500€ les aportacions realitzades en favor del cònjuge que no obtinguin rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000€ anuals. A més, a l’efecte de determinar el límit màxim conjunt per aplicar aquestes reduccions, s’eliminen el percentatge incrementat del 50% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques i l’import de 12.500€ (previst anteriorment per a contribuents majors de 50 anys). També s’afegeixen als dos supòsits de liquiditat actualment regulats per la Llei de Plans i Fons de Pensions (desocupació de llarga durada i malaltia greu) un de nou: l’antiguitat major de 10 anys de les aportacions. Desapareix al 2015 la possibilitat de reducció a la base imposable per quotes d’afiliació i les aportacions a Partits Polítics (en el seu lloc es crea una deducció en quota per donatius i altres aportacions).

Quant als mínims personals i familiars: S’eleva tant l’import del mínim personal, fins i tot quan el contribuent tingui una edat superior a 65 o 75 anys, com el corresponent als ascendents i descendents que convisquin amb aquell. Al mateix temps, s’incrementen els imports del mínim aplicable a les persones anteriorment assenyalades amb discapacitat, així com les suposades despeses d’assistència per necessitat d’ajuda de terceres persona.

Integració i compensació de rendes a la base imposable general i de l’estalvi:

 • L’import del saldo de les pèrdues de la base imposable general (les que no deriven de transmissions patrimonials) que poden compensar-se amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes, s’eleva del 10 per 100 al 25 per 100.
 • A partir d’1 de gener de 2015 tornen a formar part de la renda de l’estalvi tots els guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d’elements patrimonials sigui quin sigui el període de generació, desapareixent la distinció que va existir durant els exercicis 2013 i 2014 entre els guanys i pèrdues derivades de transmissions d’elements patrimonials amb període de permanència en el patrimoni del contribuent igual o inferior a un any (a integrar a la base imposable general) o superior a un any (a integrar a la base imposable de l’estalvi).
 • El saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi de l’exercici 2015 es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 10 per 100 d’aquest saldo positiu. De la mateixa manera el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 10 per 100 d’aquest saldo positiu. Si després d’aquesta compensació quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents en el mateix ordre.
 • L’import pendent de compensar per les pèrdues obtingudes en els exercicis 2013 i 2014 derivades de la transmissió d’elements patrimonials amb període de permanència igual o inferior a 1 any es compensarà a partir d’1 de gener de 2015 a la base imposable de l’estalvi segons les regles aplicables a la guanys i pèrdues derivades de transmissions d’elements patrimonials, amb independència del període de generació.
 • L’import pendent de compensar per les pèrdues obtingudes en els exercicis 2013 i 2014 que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials es compensen segons les regles d’integració i compensació de rendes aplicables a la base imposable general.
 • Es manté el procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a 1 de gener de 2015.

Deduccions: S’eliminen les deduccions per compte estalvi-empresa, la de 400€ per obtenció de rendiments del treball o activitats econòmiques, i per lloguer d’habitatge habitual (no obstant això, els llogaters amb contracte d’arrendament anterior a 01-01-15 que haguessin satisfet quantitats per lloguer amb anterioritat a aquesta data i haguessin tingut dret a aplicar-la, podran seguir fent-ho en les condicions establertes en la normativa anterior). La deducció per inversió de beneficis es manté per a empresaris de reduïda dimensió (en Societats se suprimeix), si bé els percentatges del 10 i del 5% passaran a ser de 5 i 2,5% respectivament.

En relació a la deducció per donatius, s’afegeix la deducció del 20% d’aportacions a partits polítics, amb una base màxima de 600€ anuals, i s’incrementen els percentatges de deducció a institucions beneficiàries del mecenatge.

A més de la deducció per maternitat (que es manté), s’estableixen noves deduccions per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec que disminuiran la quota diferencial (es podran cobrar sense haver tingut retencions per aquest import i fins i tot de forma anticipada).

A més, quant a les deduccions autonòmiques, s’han efectuat, com en exercicis anteriors, les necessàries modificacions en el model per recollir les vigents per a l’exercici 2015.

Atenció. Es deroga el règim de compensacions fiscals per l’obtenció de rendiments de capital mobiliari derivats de contractes d’assegurances de vida o invalidesa o de dipòsits, contractats amb anterioritat a 20 de gener de 2006.

Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol: s’introdueixen importants modificacions en el conegut com a règim especial d’“impatriats” que, recordem, permet que les persones que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a aquest territori optin per tributar per l’Impost sobre la Renda de No Residents en l’exercici en què canviïn la seva residència i els cinc següents.

* Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni 2015

Pel que fa a la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni, el model reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l’exercici 2014. De cara a aquest exercici 2015, hem de tenir present les següents qüestions:

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, i resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000€.
 • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000€. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de societat de guanys no tributarà per aquest si el seu valor no excedeix de 600.000€.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la Comunitat Autònoma, la base imposable es reduirà a Catalunya en 500.000€.
 • El mínim exempt de 700.000€ serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.
 • Algunes comunitats autònomes han aprovat les seves corresponents escales de gravamen o bonificacions generals.

* El que no podem oblidar…

 • Abans de fer la declaració hem de recopilar tots els documents que necessitarem i tingui en compte les següents alertes par revisar-les:
 • Circumstàncies personals i familiars: naixement de fills, matrimoni, separació, adopció, defunció d’algun membre de la família, anualitats per aliments, la discapacitat que tinguem reconeguda des de 2015, etc.
 • Rendiments del treball: les dades fiscal no inclouen les despeses de quotes sindicals, ni col·legials o de despeses de defensa jurídica. Així mateix caldrà veure, en el cas d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) si es fan tributar només la indemnització no exempta, i les modificacions en matèria de reforma. D’altra banda, tingui en compte que amb la reforma fiscal es limita a la quantitat de 180.000€ per cada any de servei prestat que es computi a l’efecte de determinar la quantia de la indemnització obligatòria, l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament. Aquest límit no resultarà d’aplicació a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a 01-08-2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d’aquesta data quan derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovada, o un acomiadament col·lectiu en el qual s’hagués comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data. Aquesta modificació va entrar en vigor el 29-11- 2014.
 • Conferències i cursos: és relativament freqüent que el pagador d’aquestes rendes les imputi com a activitats professionals i s’hagin obtingut com a rendes del treball. També és possible que passi a l’inrevés, que siguin rendiments d’activitats i ens els imputin com a treball.
 • Administradors de societats: pot ser que, com que el règim de Seguretat Social en el qual s’enquadren és el de treballadors autònoms, les dades fiscals no contemplin aquests pagaments a la Seguretat Social com a deduïbles de les rendes del treball obtingudes de la societat.
 • Aportacions a partits polítics: existeix dret a una deducció i l’AEAT no té aquesta dada controlada.
 • Imputacions de rendes immobiliàries: pot passar que els immobles en proindiviso s’imputin al 100% a només un dels copropietaris i no consti el percentatge real de titularitat de cada contribuent.
 • Places de garatge o traster: com que tenen referència cadastral diferent, pot ser que, encara que el/s hàgim adquirit amb l’habitatge, se’ns imputi una renda per la seva utilització.
 • Deducció per adquisició d’habitatge, sobre el qual l’esborrany segurament no contemplarà els aspectes següents: Recordi que des de l’exercici 2013 se suprimeix la deducció per adquisició d’habitatge, si bé es manté un règim transitori per a les adquisicions realitzades amb anterioritat a 01-01-2013.
 • Deduccions autonòmiques.
 • Circumstàncies personals i familiars: naixement, etc.
 • Inversions mediambientals
 • Lloguer per joves

No obligats a presentar declaració amb resultat a ingressar (per error en les retencions).

 • Si som empresaris o professionals, caldrà quadrar els ingressos i despeses de l’activitat econòmica amb altres models presentats tals com els d’IVA, retencions, declaració d’operacions amb tercers, etc.
 • Hem de comprovar si hem realitzat operacions vinculades en l’exercici, la qual cosa pot succeir si som socis o administradors de societats o si som cònjuges o parents de socis o administradors. Hem de tenir bona cura de valorar les operacions realitzades amb les societats a les quals estiguem vinculades a valor de mercat.
 • Comprovar el règim econòmic del matrimoni, situació civil del declarant, identificar els membres de la unitat familiar així com altres persones que donin dret a reduccions, deduccions o a l’aplicació del mínim familiar.
 • Cal comprovar també si es té o no obligació de declarar per IRPF, i si constitueix unitat familiar optar per declaració individual o conjunta.

A més s’ha de tenir en compte la següent documentació:

 • Certificats: de treball, desocupació, invalidesa, de retencions emès pels inquilins de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d’ingressos i retencions d’activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d’aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.
 • Llibres registres d’activitats empresarials i professionals.
 • Si es porten, llibres de comptabilitat.
 • Si és comuner en una Comunitat de Béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000€ / any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s’ha d’incloure informació sobre la renda de l’entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d’ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l’import de les retencions atribuïbles.
 • Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l’exercici 2015: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.
 • Justificants d’ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.
 • Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles, que seran un justificant de la despesa de tributs de l’immoble llogat, o de despeses en l’activitat professional si l’immoble hi està relacionat o, almenys, el Número de Referència Cadastral que l’Administració ens exigirà consignar per a l’habitatge habitual i altres immobles.
 • Justificants de l’adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.

Atenció. No oblidi aquesta documentació a l’hora de recopilar la seva documentació:

 • Dades d’identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.
 • Certificat de retencions sobre salaris (treball).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i desocupació).
 • Certificat dels comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a terminis).
 • Rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (cases, locals, garatges).
 • Factures i rebuts de compra d’habitatge (habitatge habitual).
 • Certificat de préstec per a habitatge (habitatge habitual o en lloguer).
 • Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).
 • Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials donats en lloguer).
 • Escriptura de venda o donació d’immobles (venda de cases, locals, garatges).
 • Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).
 • Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).
 • Certificat o “estat de posició” de fons d’inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).
 • Certificat d’assegurances de vida, jubilació i malaltia (incloses les subscrites per obtenir un préstec hipotecari per a la compra d’habitatge habitual).
 • Certificats d’invalidesa i d’acreditació de la necessitat d’obres d’adequació en l’habitatge de minusvàlids.
 • Certificat del pla de pensions.
 • Certificats de retenció de professionals.
 • Rebut de donatius a entitats benèfiques.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Per imprimir.