NOUS TERMINIS DE DECLARACIONS INFORMATIVES – Mod. 347 i 184

 

Hisenda té previst l’avançament (des del febrer al gener) dels terminis per presentar determinades declaracions informatives, com els models 184 (comunitats de béns i altres entitats en règim d’atribució) i 347 (d’operacions amb tercers que superin anualment els 3.005 euros), i que serà aplicable per primera vegada per a les declaracions anuals corresponents a 2017, que es presenten el 2018.

A la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, s’ha publicat un projecte d’ordre que estableix modificacions en determinades declaracions informatives, com els models 184 (comunitats de béns i altres entitats en règim d’atribució) i 347 (d’operacions amb tercers que superin anualment 3.005 euros), que entraran en vigor i serà aplicable per primera vegada per a les declaracions anuals corresponents a 2017, que es presenten el 2018.

 La principal novetat consisteix a avançar un mes, des del febrer al gener, el termini de presentació dels models 184 i 347.

 

Principals modificacions:

 

Model 190. Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda

La primera de les modificacions afecta el contingut del model 190 en suprimir l’excepció a l’obligació d’inclusió en ell de les beques exemptes amb una quantia inferior a 3.000 euros anuals. Ens estem referint a les beques públiques, les concedides per les entitats sense finalitats lucratives i per fundacions bancàries percebudes per cursar estudis reglats, tant a Espanya com a l’estranger, en tots els nivells i graus del sistema educatiu. També a les concedides per a la recerca.

Aquestes quantitats s’havien d’incloure en el model 347, sempre que no estiguessin incloses en altres declaracions específiques, com el 190; és a dir sempre que la seva quantia fos inferior a 3.000 euros, ja que si era superior, estaven incloses en el 190.

La raó que també s’hagin d’incloure en el model 190 és precisament per evitar problemes per la imputació de dades fiscals als seus perceptors, ja que en el model 347 no es poden reflectir com a exemptes.

D’altra banda, s’aprova un nou model 190, adaptat a les últimes modificacions normatives i que substitueixi a l’anterior, així com els dissenys d’aquest model.

 

Model 184. Declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d’atribució de rendes

El termini de presentació d’aquest model passa a ser el comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any en relació amb les rendes obtingudes l’any natural anterior, quan abans era en el mes de febrer.

 

Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones

S’avança la presentació d’aquest model. El termini passa a ser el comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, respecte a les operacions de l’any anterior. Abans era el mes de febrer.